Firmy / Publikuj zatrudnienie

WARUNKI OGÓLNE

1. Wprowadzenie


Niniejsze postanowienia regulują korzystanie i stronę internetową www.trabajo.org, która beBee Affinity Social Network S.L. ("beBee"), udostępnia użytkownikom Internetu, jak również wszystkie treści pokazane lub udostępnione na wyżej wymienionej stronie wspomnianym klientom.


Ogólne warunki pojawiające się przez cały czas na tej stronie internetowej to warunki obowiązujące w danym czasie.


Dostęp do strony internetowej jest bezpłatny, z wyjątkiem kosztu połączenia przez sieć telekomunikacyjną przez dostawcę sieci, na który kontrahenci zawarli umowę.


Access to the area "My account" is an exclusive service, intended for only registered and active beBee users. A customer is active once they have been through the registration procedures established in the website and when there is confirmation of the contractual link by sending confirmation of registration to the email address provided by customers during the registration process.


W przypadku nieprzestrzegania przez klienta któregokolwiek ze zobowiązań ustanowionych na tej stronie internetowej, beBee zastrzega sobie prawo do zakazania lub odmowy dostępu klienta do obszaru "Moje konto" na stronie internetowej www.trabajo.org bez uszczerbku dla wszelkich innych działań, które mogą odpowiadać beBee.


Korzystanie z tej strony internetowej przypisuje stan klienta tego samego i oznacza akceptację wszystkich warunków tutaj zawartych. Świadczenie usług na stronie internetowej ma ograniczony czas trwania, w momencie, w którym klient jest podłączony do strony internetowej lub do którejkolwiek z usług świadczonych za jej pośrednictwem. W związku z tym klient musi uważnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami w każdym przypadku, w którym zamierza korzystać z tej strony internetowej, ponieważ Ogólne Warunki mogą być w każdej chwili modyfikowane.


Niektóre usługi internetowe dostępne dla klientów internetowych lub wyłącznie dla klientów beBee, mogą podlegać Warunkom Szczególnym, które, tam gdzie ma to zastosowanie, zastępują, uzupełniają lub zastępują i/lub modyfikują niniejsze Warunki Ogólne i będą musiały zostać zaakceptowane przez klienta przed wykonaniem i/lub zawarciem odpowiedniej usługi. Dostęp do i/lub korzystanie i/lub kontraktowanie tych usług i treści wyraża pełną i bezwarunkową akceptację odpowiednich warunków szczególnych, w wersji opublikowanej przez beBee. W czasie, gdy jest on publikowany, umożliwia taki dostęp i/lub korzystanie i/lub wynajem.


beBee ma prawo do zmiany, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, warunków subskrypcji i ograniczenia usług beBee na stronie internetowej www.trabajo.org , jak również warunków ogólnych i odpowiednich warunków szczegółowych.


Każdy klient będzie korzystał ze strony internetowej www.trabajo.org zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, Warunkami szczególnymi, prawem, etyką, dobrą wiarą i/lub dobrymi obyczajami, powstrzymując się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą oznaczać jakiekolwiek szkody dla samej strony internetowej, dla BeBee, i/lub dla reszty klientów i/lub osób trzecich.


2. Kontraktowanie usług


Dostęp i proces zawierania umów, warunki świadczenia usług przez beBee podlegają postanowieniom strony internetowej www.trabajo.org, obowiązującej w momencie świadczenia tych usług, dlatego beBee zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany tych warunków w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.


Podobnie, przy zawieraniu umowy o świadczenie usług przez beBee, klient wyraźnie zobowiązuje się do podania prawdziwych danych w tym zakresie, zakładając w tym celu wszelkie szkody wszelkiego rodzaju, jakie nieprawdziwość danych dostarczonych przez klienta może w każdej chwili, z jakiegokolwiek powodu, za pomocą jakichkolwiek środków i/lub w jakiejkolwiek formie, spowodować bezpośrednio i/lub pośrednio, że będzie to BeBee i/lub jakakolwiek osoba trzecia.


3. Czas trwania


Zgodnie z warunkami niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i odpowiadających im Warunków Szczególnych beBee zastrzega sobie jednostronne prawo do czasowego zawieszenia lub ostatecznego zakończenia świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej www.trabajo.org, jak również do czasowego zawieszenia lub ostatecznego zakończenia świadczenia usług na stronie internetowej www.trabajo.org.


4. Hasło


beBee dostarczy klientowi osobisty i nieprzenoszalny identyfikator oraz kod dostępu, tak aby klient mógł korzystać ze strony internetowej lub w celu korzystania z usług oferowanych przez beBee. Klient zobowiązuje się do zachowania poufności swojego hasła, nie ułatwiając osobom trzecim korzystania z własnego hasła / nazwy klienta / hasła i tym samym przyjmując na siebie wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia tego obowiązku. Kod dostępu może być modyfikowany na życzenie każdej ze stron. W przypadku, gdy taka modyfikacja ma miejsce na wyraźne żądanie beBee, klient zostanie poinformowany o dacie dezaktywacji i zastąpienia kodu dostępu nowym.


beBee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utracone zyski spowodowane przez klienta i/lub jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku utraty lub kradzieży klucza dostępu/klienta/hasła i/lub w wyniku jego użycia przez osobę trzecią.


5. Własność przemysłowa i intelektualna


beBee jest właścicielem domeny www.trabajo.org.


Strona www.trabajo.org, w całości, w tym, bez ograniczeń, projektu, struktury i układu, tekstów i treści, logo, przycisków, obrazów, kodu źródłowego, jak również wszelkiej własności przemysłowej i intelektualnej oraz wszelkich innych znaków rozpoznawczych odnoszących się do nich wszystkich, do samej strony internetowej, jak również wszelkich innych pojawiających się w tej samej treści, jak również do wszystkich związanych z usługami, których właścicielem jest beBee i/lub beBee, należy do beBee i/lub odpowiedniego właściciela, w związku z czym korzystanie z nich jest w jakikolwiek sposób i/lub w jakiejkolwiek formie zabronione, kopiowanie, powielanie, jak również jego eliminacja, uszkodzenie, zmiana i/lub modyfikacja, rejestracja i/lub wniosek o rejestrację, częściową lub całkowitą, tymczasową lub ostateczną tego samego i/lub jakiegokolwiek innego rodzaju teraźniejszości i/lub przyszłości bez wyraźnego upoważnienia i w formie pisemnej od beBee i/lub odpowiedniego właściciela, bez tego, że w żadnym momencie nie można zrozumieć, że istnieje jakakolwiek klasa licencji lub upoważnienia, niezależnie od jej i/lub częściowego charakteru, dla jakiejkolwiek strony trzeciej i/lub beBee i/lub odpowiedniego właściciela.


beBee zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i jednostronnej zmiany, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, układu i konfiguracji strony internetowej www.trabajo.org.


Wszystkie prawa przemysłowe i intelektualne oraz wszelkie inne znaki rozpoznawcze, w tym, bez ograniczeń, treści, dokumenty, teksty, recenzje opublikowane na stronie internetowej, jak również obrazy, projekty, grafiki, obrazy, obrazy, przyciski, logo i marki różnych współpracowników na stronie internetowej www.trabajo.org, należą do ich autorów, więc jest to zabronione, ze względu na wszelkie środki i/lub formę ich wykorzystania, eksploatacji, kopiowania, powielania, jak również ich eliminację, uszkodzenie, zmianę i/lub modyfikację, rejestrację i/lub wniosek o rejestrację, czy to całkowitą, tymczasową lub ostateczną tego samego i/lub tego samego. wszelkie inne podobne teraźniejszość i/lub przyszłość bez wyraźnej zgody ich autorów, bez wyraźnego upoważnienia ze strony autorów, nie można w żaden sposób zrozumieć, że istnieje jakakolwiek licencja lub upoważnienie, niezależnie od Państwa i/lub częściowego charakteru, dla jakiejkolwiek osoby trzeciej i/lub ich autorów.


beBee nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku, że jakiekolwiek prawa własności przemysłowej lub intelektualnej należące do osób trzecich zostały naruszone przez osoby trzecie i/lub klienta lub naruszają prawa osób trzecich i/lub klientów.


6. Wyłączenie odpowiedzialności


Nie ma żadnego związku, czy też powiązania pomiędzy beBee i stroną internetową www.trabajo.org z właścicielami innych stron internetowych, do których są one połączone, więc beBee i strona internetowa www.trabajo.org, nie są odpowiedzialne za zewnętrzne strony internetowe, ani za ich wykorzystanie, niezawodność, dokładność lub zawarte w nich treści. Są to zatem strony internetowe należące do niezależnych firm, które nie mają żadnego związku ani związku między beBee a stroną internetową www.trabajo.org.


beBee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub szkody i/lub korzyści nie uzyskane przez klienta lub jakąkolwiek osobę trzecią, która jest również poszkodowana w wyniku opinii, oświadczeń, danych i/lub treści, które, w stosownych przypadkach, mogą być wydane bezpośrednio lub pośrednio przez samych klientów i/lub osoby trzecie z jakiegokolwiek powodu, w dowolnym czasie i w dowolnej formie na stronie internetowej. www.trabajo.org.


beBee nie gwarantuje, że strona internetowa www.trabajo.org będzie działać stale, niezawodnie i wytrwale, z opóźnieniem lub przerwami, tak więc beBee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub obrażenia i/lub zyski pozostawione przez klienta lub jakąkolwiek inną osobę trzecią, która jest postrzegana jako uszkodzona w rezultacie.


beBee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody i/lub zyski, które nie zostały uzyskane przez klienta lub jakąkolwiek inną osobę trzecią, a które zostały poszkodowane w wyniku działania siły wyższej, zdarzenia losowego, awarii lub błędu linii komunikacyjnych, wadliwego działania lub awarii sieci internetowej.


beBee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub szkody wyrządzone klientowi lub osobom trzecim, ani za szkody poniesione przez klienta lub osobę trzecią, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez użycie i/lub dostęp i/lub połączenie ze stroną internetową wwww.trabajo.org i/lub stron z nią połączonych, nie będąc w związku z tym odpowiedzialnym za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez klienta lub stronę trzecią, ani za utracone zyski jakiegokolwiek rodzaju przez klienta lub stronę trzecią z powodu wadliwego działania, defektu, awarii lub uszkodzenia spowodowanego, w całości i/lub w części, całego sprzętu, oprogramowania i/lub oprogramowania, jak również utraty/zmiany i/lub uszkodzenia, całości i/lub części informacji zawartych na nośnikach dysków magnetycznych, dysków, taśm, dyskietek i innych, jak również poprzez wprowadzenie wirusów komputerowych lub niepożądanych zmian lub zmian w całych informacjach, dokumentach, plikach, bazach danych, sprzęcie i/lub oprogramowaniu.


beBee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku wykorzystania danych bankowych bez ich zgody klienta, który zleca firmie beBee wykonanie jakiegokolwiek produktu lub usługi.


beBee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku wykorzystania danych bankowych bez ich zgody klienta, który zleca firmie beBee wykonanie jakiegokolwiek produktu lub usługi.


beBee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody poniesione przez klienta, które nie mogą być przypisane wyłącznie i bezpośrednio firmie, jeżeli klient i/lub osoba trzecia lub osoby, za które są odpowiedzialni, są winowajcami takich strat lub szkód, wszelkich strat i/lub szkód wyrządzonych osobom trzecim i/lub wszelkich strat zysku lub zysków nie uzyskanych przez klienta lub osoby trzecie.


beBee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w łączności, w tym usunięcie, niekompletny przekaz lub opóźnienia w umorzeniu, ani nie zobowiązuje się do zapewnienia nieprzerwanej pracy sieci przesyłowej. BeBee nie zareaguje również w przypadku, gdy strona trzecia naruszy środki bezpieczeństwa ustanowione przez beBee i/lub rozpowszechnia i/lub przesyła wirusy komputerowe.


firma beBee podjęła wszelkie istniejące środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych podanych przez klientów. Niezależnie od powyższego, beBee nie może zagwarantować całkowitej nietykalności swoich systemów bezpieczeństwa, ani też nie może zagwarantować bezpieczeństwa lub nienaruszalności takich danych, które są przesyłane przez sieć. Podobnie beBee nie gwarantuje prawdziwości ani ważności danych dostarczonych przez klienta.


beBee nie kontroluje ani nie gwarantuje działania usług lub braku wirusów komputerowych w usługach świadczonych przez osoby trzecie poprzez sieć portali, które mogą powodować zmiany w systemie komputerowym (oprogramowanie i sprzęt) lub w dokumentach elektronicznych i plikach przechowywanych w systemie komputerowym użytkownika.


Celem urządzeń łączących, które beBee udostępnia klientowi, jest ułatwienie mu wyszukiwania informacji dostępnych w Internecie. beBee nie gwarantuje, że usługa ta jest odpowiednia do świadczenia jakiejkolwiek usługi wykraczającej poza zakontraktowaną usługę lub umożliwiającej dostęp do wszystkich stron internetowych. beBee nie oferuje ani nie wprowadza na rynek produktów i usług dostępnych na stronach, do których prowadzą łącza, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za takie produkty lub usługi.


beBee jako dostawca usług, który nie kontroluje korzystania z usług świadczonych przez klienta; w tym sensie beBee nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie i/lub treści, które wbrew prawu lub Ogólnym warunkom i/lub warunkom specjalnym, za każdym razem, gdy klient dokonuje wyszukiwania. beBee nie ponosi odpowiedzialności za treść i/lub informacje i/lub przesłane dane, nie wywołuje transmisji, ani nie zmienia danych, nie wybiera danych, a zatem klient jest jedynym, który jest w stanie odpowiadać za skutki wykorzystania niezgodnego z prawem lub sprzecznego z niniejszymi warunkami oraz za prawdziwość i/lub legalność udostępnionych przez niego treści. W tym celu klient korzysta z usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.


W przypadku, gdy beBee wiedziało, w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, o istnieniu treści, które mogłyby naruszać prawo lub ogólne warunki handlowe i/lub odpowiadające im warunki specjalne, lub o wykorzystywaniu ich w celach oszukańczych, nielegalnych i/lub nielegalnych, beBee zastrzega sobie prawo do zawieszenia z jakiegokolwiek powodu świadczenia usług w całości lub w części, bez uprzedniej zgody klienta, usuwając zawartość osób naruszających prawo lub jakiekolwiek inne środki, które uzna za konieczne w celu uniknięcia ciągłości w popełnianiu niewłaściwego czynu lub wykrytego wykroczenia, klient rezygnuje z wykonania jakiegokolwiek roszczenia lub prawa, jakiegokolwiek rodzaju, w przypadku, gdy nastąpiło to bezpośrednio lub pośrednio, jakiegokolwiek błędu i/lub błędu ze strony BeBee.


Bez uszczerbku dla powyższego, beBee zastrzega sobie prawo do informowania władz administracyjnych lub sądowych o wszelkich faktach, które mogą stanowić działalność niezgodną z prawem, bez konieczności uprzedniego powiadomienia klienta.


W szczególności beBee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wadliwe lub zakłócone świadczenie usług, które sprzedaje i świadczy w następujących przypadkach:


POLITYKA PRIVACY

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich usług i, w stosownych przypadkach, stron internetowych oferowanych przez beBee Affinity Social Network S.L. (beBee).


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony internetowej www.trabajo.org albo pisząc do nas:


beBee Affinity Social Network S.L.
Calle de Anabel Segura, 11
Edificio A, 4D
28108 Alcobendas - Madrid (Spain)
contacto@publiclas.com
C.I.F B-84471838


beBee przetwarza informacje wyłącznie dla celów Polityki Prywatności. Polityka Prywatności przedstawiona poniżej:  • Ułatwianie naszych usług dla klientów, w tym personalizowanej wizualizacji treści i reklamy.
  • Rewizja, badania i analiza naszych usług w celu utrzymania, ochrony i poprawy jakości naszych usług.
  • Zapewnienie technicznego funkcjonowania naszej sieci.
  • Rozwój świadczenia nowych usług w imieniu beBee.


Klient może wyrazić zgodę na niniejszą politykę prywatności wybierając opcję "Akceptuję warunki ochrony prywatności", która znajduje się na stronie internetowej www.trabajo.org.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa beBee informuje, że dane dostarczone przez użytkownika zostaną włączone do pliku na odpowiedzialność PUBILCAS, aby móc świadczyć użytkownikowi usługi zakontraktowane przez użytkownika, jak również informacje handlowe i promocyjne związane, bezpośrednio lub pośrednio, z naszymi usługami, w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób.


Klient może w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu, odwołania, sprostowania lub sprzeciwu, kontaktując się z powyższym adresem.


Użytkownik, poinformowany o skutkach obowiązującego prawa, wyraźnie akceptuje fakt, że wszystkie podane dane mogą być przekazywane w wyżej wymienionych celach do pośredników i dystrybutorów współpracujących z beBee w promocji i sprzedaży jego usług. Niniejsza akceptacja użytkownika, aby jego dane mogły być przetwarzane i/lub przekazywane w sposób określony w niniejszym paragrafie, może zostać odwołana, bez skutków wstecznych dla osób, na które przeniesiono dane.


Podobnie, klient wyraźnie wyraża zgodę na przekazywanie i przechowywanie jego danych w krajach trzecich, nawet jeśli nie zapewniają one poziomu ochrony porównywalnego z tym, jaki zapewnia wspomniane prawo.


beBee podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub nieuprawnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem informacji. Obejmuje to wewnętrzne przeglądy naszych praktyk w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji oraz środków bezpieczeństwa, jak również fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do systemów, w których beBee przechowuje dane osobowe.

COOKIES

W celu kontrolowania sesji klienta, www.trabajo.org używa plików cookie podczas navegation. Stosowane pliki cookie nie są typu tymczasowego, tzn. nie znikają po zakończeniu sesji. Dlatego też ten plik cookie jest zapisywany na dysku i po wylogowaniu się użytkownika plik cookie nadal się pojawia. Pliki cookie nie mogą odczytywać danych z dysku twardego. Pliki cookie są tworzone przez innych dostawców. Używane pliki cookie nie są szkodliwe i są używane tylko na czas trwania sesji użytkownika. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki tak, aby ostrzegała na ekranie, gdy używane są pliki cookie. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i instrukcją obsługi przeglądarki, aby rozszerzyć te informacje. Aby móc korzystać z tej strony internetowej, należy włączyć instalację plików cookie. W przypadku dezaktywacji usługi cookies i/lub skryptu Java Script, na stronie internetowej www.trabajo.org pojawi się ostrzeżenie informujące użytkowników, że nie działa ona prawidłowo z cytowaną stroną.